QRCODE กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#หัวข้อ
41ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 1)
42ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 3)
43ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2)
44ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนสิงหาคม 2561 ครั้งที่ 1)
45ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 3)
46ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2)
47ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1)
48ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3)
49ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2)
50ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1)
51ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3)
52ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2)
53ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 1)
54แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมใหญ่สมาชิก กสล.พกส. ประจำปี 2560
55ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 3)
56ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 2)
57ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ )
58ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
59ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3)
60ประชาสัมพันธ์การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ (เดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 2)

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
21แบบฟอร์มขอย้ายข้าราชการ
22ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
23แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
24คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2577/2560 ลว.29 พ.ย.60 ย้ายข้าราชการ 2 ราย
25แบบตรวจสอบคำขอประเมินผลงานวิชาการ และหนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
26สำเนาคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2531/2560 ลว.21 พ.ย.60 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม (จริยา)
27ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3 ราย
28โครงสร้างใหม่ของโรงพยาบาลชุมชน
29แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลำพูน ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 (หน้า 7)
30คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จ.ลพ ที่ 2239/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
31หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.5/ว 18028 ลว.24 ต.ค.60
32หนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ที่ สธ 0226/ว 3620 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
33แบบฟอร์มข้อมูลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ จังหวัดลำพูน + ข้อมูลกำลังคน
34แบบฟอร์มขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
35บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กก.กองทุ11สค59
36แบบฟอร์มการขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
37แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
38ฟอร์มบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข + คำขอบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สมาชิกใน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางผ่องศรี อุปละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

200x200
นางสาวฐิติกมล จันทะระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
200x200
นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางณัฐชยา ไชยมะโน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
200x200
นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
200x200
นายทศพร เตชะพลี
นักทรัพยากรบุคคล
200x200
นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์
นักทรัพยากรบุคคล