QRCODE งานการเงิน

#หัวข้อ
61ค่าป่วยการ อสม.เดือน กย.59
62ขออนุมัติ อสม.เดือน สค.59
63เงินค่าป่วยการอสม. งวดเดือนสิงหาคม 2559
64เงินได้อื่น ประจำเดือน กันยายน 2559
65เงินค่าป่วยการอสม. งวดเดือน กค. 2559
66เงินเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
67เงินค่าป่วยการอสม. เดือนมิถุนายน / ขออนุมัติ
68เงินเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
69เงินค่าป่วยการอสม. งวดเดือนพฤษภาคม 2559
70เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
71เงินค่าป่วยการอสม. งวดเดือนเมษายน 2559
72เงินเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
73บันทึกขออนุมัติ เงิน อสม.เดือนมีนาคม
74โอนเงิน อสม.ประจำเดือน มีนาคม 2559
75เงินเดือน ประจำเดือน เมษายน 2559
76บันทึกขออนุมัติ เงิน อสม.เดือนกุมภาพันธ์
77โอนเงิน อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
78เงินได้อื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2559

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน งานการเงิน
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
จันจิรา แสงรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

200x200
เบญจา พรนวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
ศรีทอน มหาวันแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
กรรณิการ์ วงศ์ฝั้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
200x200
ชนาภา นามปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
200x200
คันธรส ขาวงาม
พนักงานพิมพ์ ส.3
200x200
ลักขณา ปามี
นักวิชาการเงินและบัญชี