QRCODE งานการเงิน

#หัวข้อ
1โอนเงิน อสม.ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
2ขออนุมัติ อสม.เดือน สค.59
3เงินโอน อสม.ตค-ธค.60
4งบทดลอง เดือนพย.60
5งบทดลอง เดือนธค.60
6งบทดลองเดือนมิถุนายน2560
7เงินเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
8เงินเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
9เงินเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
10ค่าป่วยการ อสม.เดือน กย.59
11เงินได้เดือน มค.61
12อสม.เดือน มิถุนายน 2560
13เงินได้อื่นเดือน สิงหาคม 2560
14เงินอสม. เดือนกรกฎาคม 2560
15เงินได้อื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่1 2561
16เงินได้อื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
17งบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือน กรกฎาคม 2560
18งบทดลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือน สิงหาคม 2560
19งบทดลอง เดือนมค.61
20งบทดลอง เดือนกพ.61

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน งานการเงิน
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นภัทร โชคสุภนัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

200x200
สินีนาฎ เสนาวรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
200x200
จันจิรา แสงรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
ศรีทอน มหาวันแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
200x200
กรรณิการ์ วงศ์ฝั้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
200x200
ชนาภา นามปัญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
200x200
ลักขณา คำพรหม
นักวิชาการเงินและบัญชี