QRCODE คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

#หัวข้อ
21แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
22 ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
23ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหาร
24แบบฟอร์มสำหรับสอบถามประเภทอาหาร (คลินิกจัดประเภท)
25แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
26หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
27แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
28แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหาร ที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (แบบ สบ.8)
29แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6)
30แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)
31คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
32แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
33คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
34คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)
35คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
36คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
37คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)
38คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)
39คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
40คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียน ตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)

สมาชิกใน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายจิระ วิภาสวงศ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ

200x200
นางอินทริยา อินทพันธุ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
200x200
นางสุกัญญา เลาหกุล
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นายสาธิต เจริญพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเบญจพร เกษรพรม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางวิมลพรรณ จันทร์หอม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางปรมาภรณ์ ทองอ่ำ
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางนลินา พรมสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางสาวไข่มุก บุญชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ