QRCODE คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

#หัวข้อ
1 ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
2Drug.....คู่มือการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) (50 หน้า)
3Drug.....ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และแบบ ข.ย.1-ข.ย.17
4Drug...แนวทางการจัดการสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม Guideline to achieve Mandatory GPP Regulation (44 หน้า)
5กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
6กิจกรรม อย.น้อย ปีงบประมาณ 2559
7ขั้นตอนการขอรับอนุญาต
8คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
9คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหารสำหรับยื่นที่ OSSC
10คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
11คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
12คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
13คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
14คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
15คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)
16คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียน ตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)
17คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
18คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)
19คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)
20คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)

สมาชิกใน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายจิระ วิภาสวงศ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ

200x200
นางอินทริยา อินทพันธุ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
200x200
นางสุกัญญา เลาหกุล
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นายสาธิต เจริญพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเบญจพร เกษรพรม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางวิมลพรรณ จันทร์หอม
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางปรมาภรณ์ ทองอ่ำ
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางนลินา พรมสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการ
200x200
นางสาวไข่มุก บุญชัย
เภสัชกรปฏิบัติการ