QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
21เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 21
22เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 22
23เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 23
24เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 24
25เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 25
26เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563-EB 26
27โฟลชาร์ต การดำเนินงาน
28รายงานแบบบันทึกเหตุการณ์และแนวทางแก้ไข รอบที่ ๒ ตัดยอด วันที่ ๓๑ ก.ค.2562
29รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ณ 31 ก.ค.2562
30รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริตไตรมาสที่ ๔(ตัดยอด ๓๑ ก.ค.๒๕๖๒)
31รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน
32ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
33รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
34รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.2562
35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ม.ค.2562-ก.ค.2562
36ประกาศกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
37รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.2562-มิ.ย.2562
38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ธ.ค..2561-มิ.ย..2562
39ประกาศสสอ.ป่าซาง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก
40รายงานการประชุมคณะกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน.ป่าซาง ครั้งที่ 1 /2562

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกล ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน