QRCODE อำเภอป่าซาง

#หัวข้อ
61รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.2562-มิ.ย.2562
62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือน ธ.ค..2561-มิ.ย..2562
63ประกาศสสอ.ป่าซาง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก
64รายงานการประชุมคณะกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน.ป่าซาง ครั้งที่ 1 /2562
65รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ป่าซาง ปี๒๕๖๒
66รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ป่าซาง ครั้งที่ 3 /2562
67ประกาศสำนักงานสาธาณรสุขอำเภอป่าซางเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัมนาปรับปรุงตนเอง ปี 2562
68ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร
69รายงานการติดตาม ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
70แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต
71ประกาศมาตรการการรับสินบน ปีงบประมาณ 2562
72คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
73คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
74รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
75รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ต.ค.2561-ก.พ.2562
76รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
77ขั้นตอนการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ สสอ.ป่าซาง
78พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
79รายงานการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ป่าซาง ครั้งที่ 1 /2562
80รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
No results found.

สมาชิกใน อำเภอป่าซาง
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายศรีพรหม กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

200x200
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางจงกล ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน