QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
2เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
3เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
4ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
5ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
6ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
7กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
8ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
9ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558
10ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
11ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
12เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)
13อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา

#หัวข้อ
1เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2562 (2 เม.ย.62)
2เอกสารประชุมสารสนเทศ 26 ม.ค.2561
3เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 5/2564 (24 ส.ค. 64)
4เอกสารประกอบการประชุมสารสนเทศทันตสาธารณสุข (26 เม.ย.62)
5เอกสารประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2561 (9 ก.พ. 2561)
6สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)
7เอกสารประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปากที่มีปัญหาในระดับอำเภอ
8เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 2/2563 (16 ม.ค. 63)
9เอกสารประกอบการประชุมผู้สูงอายุ (14 ก.พ.61)
10เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 3/2562
11แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
12เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะ ครั้งที่ 1/2565 (20 ต.ค. 64)
13สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2558
14(ร่าง)แผนงบ PP ปี2559
15เอกสารประกอบการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (24 ก.พ. 65)
16เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจ.ลำพูน ปี2561
17เอกสารประกอบการประชุม R2R รุ่นที่ 1 และ 2
18เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 11-2558 (4 ธ.ค.58)
19ตัวชี้วัด service plan สาขาทันตกรรม ปี 2559
20เอกสารประกอบการประชุมบริหารทันตะประจำเดือนมีนาคม ปี 2563 (17 มี.ค. 63)

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ