QRCODE ทันตสาธารณสุข

#หัวข้อ
1กำหนดการออกนิเทศงานทันตสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 2559
2ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
3ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
4ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558
5ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
6ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 6/2559
7ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
8ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
9อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC เพื่อแก้ปัญหา
10เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2559 (24-06-59)
11เอกสารประกอบการประชุมตุลาคม
12เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/60 ( 19ต.ค.60)
13เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ครั้งที่ 9/60 (28 ธ.ค.60)

#หัวข้อ
1(ร่าง)แผนงบ PP ปี2559
2คู่มือประเมินรร.เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
3ตัวชี้วัด service plan สาขาทันตกรรม ปี 2559
4ปัญหาที่พบในงานทันตกรรม(อบรมข้อมูลงานยุทธ)
5สรุป Service Plan สาขาทันตกรรมรายอำเภอ ปี 2558
6สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2558
7สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559
8สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2559
9สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2559
10สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2559
11สรุปการประชุมบริหารงานทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2559
12สรุปประชุมบริหารทันตะครั้งที่ 4/2561 (22 มิ.ย. 61)
13เกณฑ์ PCC + รพ.สต.ติดดาว (ทันตกรรม)
14เอกสารประกอบการประชุม R2R รุ่นที่ 1 และ 2
15เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2560 (24-02-60)
16เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2559 (29-03-59)
17เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/60 (24-03-60)
18เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (28-04-59)
19เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2559 (27-05-59)
20เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 7/2559 (22-07-59)

สมาชิกใน ทันตสาธารณสุข
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ

200x200
นางสาวชรินดา สุธาวา
ทันตแพทย์ชำนาญการ
200x200
นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
200x200
นางสาววรางคณา ขานวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
200x200
นางสาวธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ