200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
11การประชุมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2563
12การอบรมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้าน Cyber Security ปี 2563
13เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 2 /2563
14การจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพรก.เงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19
15คู่มือพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุลากรภาครัฐ V1.0
16ประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
17คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
18COVID-19
19เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
20แบบสอบถามในการสมัครใช้งาน "ก้าวท้าใจ season1" ของจังหวัดลำพูน