ร่วมลงนามถวายพระพร

First slide [800x400]


200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
200x100
การเลื่อนระดับ New !!
200x100
ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูนดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
เข้าผ่านเว็บไซต์ “Click ชุมชน” http://report1.cdd.go.th/click/


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
21คู่มือพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุลากรภาครัฐ V1.0
22ประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
23คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
24COVID-19
25เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
26แบบสอบถามในการสมัครใช้งาน "ก้าวท้าใจ season1" ของจังหวัดลำพูน
27พัฒนาทักษะดิจิทัล
28เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
29คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2562
30รายงานประจำปี 2561