200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูนประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
21เอกสารอบรมโปรแกรม District Health Data Center เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้มระดับอำเภอและ CUP
22เอกสารการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน
23คู่มือการใช้งาน TOT Cloud Conference
24อบรมข้อมูลมาตราฐาน 43 แฟ้ม คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR (Personal Health Record) วันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561
25เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย
26เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน
27เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
28แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561
29การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
30ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560เว็บไซต์หน่วยงานราชการ