ร่วมลงนามถวายพระพร

First slide [800x400]


200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
200x100
การเลื่อนระดับ New !!
200x100
ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูนดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
เข้าผ่านเว็บไซต์ “Click ชุมชน” http://report1.cdd.go.th/click/


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
31ประเมิน รพ.สต
32วิธีการทำเครื่องฝอกอากาศป้องกัน PM2.5 อย่างง่ายและประหยัด
33Smart Hospital
34การดำเนินกิจกรรม 5 ส. V5 (ประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 25-27 มีนาคม 2562)
35แผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562
36การจัดทำคำของบประมารงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 - 2568
37เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
38แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข
39คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
40แบบสำรวจSmartHospital