ร่วมลงนามถวายพระพร

First slide [800x400]


200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
200x100
การเลื่อนระดับ New !!
200x100
ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูนดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
เข้าผ่านเว็บไซต์ “Click ชุมชน” http://report1.cdd.go.th/click/


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
41แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
42ลงทะเบียนโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber Security (เฉพาะบุคลากรใน สสจ.ลำพูน) รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มค. 2562 ย้ายไปเป็นวันที่ 28 มค. 2562
43โครงการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562
44เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน วันที่ 19-20 กย 61
45เอกสารอบรมโปรแกรม District Health Data Center เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้มระดับอำเภอและ CUP
46เอกสารการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน
47คู่มือการใช้งาน TOT Cloud Conference
48อบรมข้อมูลมาตราฐาน 43 แฟ้ม คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR (Personal Health Record) วันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561
49เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย
50เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน