200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูนประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
41การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561
42ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560
43แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
44เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26-27 กันยายน 2560
45เรื่อง เอกสารประกอบเอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562
46เอกสารประกอบการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
47การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
48เอกสารประกอบตรวจราชการรอบ 2-2560 จังหวัดลำพูน
49ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
50ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเว็บไซต์หน่วยงานราชการ