ร่วมลงนามถวายพระพร

First slide [800x400]


200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
200x100
ระบบจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
รายงานการปาดเจ็บ 19 สาเหตุ
200x100
ข้อมูลอาหารปลอดภัยลำพูน
200x100
แบบฟอร์มประเมินผลงานเลื่อนระดับ
200x100
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
200x100
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
200x100
การเลื่อนระดับ New !!
200x100
ตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดลำพูนดาวน์โหลดและติดตั้งสำหรับ Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
เข้าผ่านเว็บไซต์ “Click ชุมชน” http://report1.cdd.go.th/click/


ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
81ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลประชากรปี 2559
82เอกสารประชุมแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล ปี 2560
83ประกาศปิดเว็บไซต์ และระบบงานที่อยู่ใน server สสจ.ลำพูน 17-22 พ.ย 2559 เพื่อขนย้าย server ไปยังตึกใหม่
84ลงนามถวายอาลัย
85แผนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
86Final ยุทธ 20 ปี 30/09/2559
87Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี
88เอกสารประกอบการประชุม ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการ และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
89กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
90เอกสารประกอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปี2560