200x100
HDC On Cloud.
200x100
โปรแกรมสลิบเงินเดือน.
200x100
คุณธรรมและความโปร่งใส..ITA
200x100
การจัดการความรู้ KM.
200x100
ศูนย์อาเซียน "ศคอส"
200x100
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
200x100
ระบบ Cloud Conference
200x100
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน
200x100
แบบฟอร์มซ่อมคอมพิวเตอร์
200x100
แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
200x100
แบบฟอร์มขอข้อมูล
200x100
การเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล
200x100
แบบสำรวจความพึงพอใจ
200x100
Smart Hospital
200x100
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#หัวข้อ
61แบบสำรวจSmartHospital
62แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
63แผนปฏิบัติการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562
64แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561
65แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
66แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ 2560-2564
67แผนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
68โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข
69โครงการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562
70โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเว็บไซต์หน่วยงานราชการ