QRCODE อำเภอแม่ทา

#หัวข้อ
1เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 26
2เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 25
3เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 24
4เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 23
5เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 22
6เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 21
7เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 20
8เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 19
9เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 18
10เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 17
11เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 16
12เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 15
13เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 14
14เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 13
15เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 12
16เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 11
17เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 10
18เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 9
19เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 8
20เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 7

#หัวข้อ
1
2เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 1
3เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 2
4เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 3
5เอกสารตรวจประเมิน ITA ปี 2563 - EB 4
6โฟลชาร์ตแต่ละกลุ่มงาน
7บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการรอบที่ 2 ณ 31 ก.ค.62 อำเภอแม่ทา ปีงบประมาณ 2562
8ผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ณ 31 ก.ค.62 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
9กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB21
10รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนEB9
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (1ตุลาคม2561-31กรกฎาคม 2562)
12การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
13ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
14ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
15ผังขั้นตอนการรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลสำหรับ อสม.
16แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
17ประกาศมาตรการการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ
18กลุ่มโปร่งใส ใจสะอาด
19กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อำเภอแม่ทา
20มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ จนท.ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

สมาชิกใน อำเภอแม่ทา
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

200x200
นางกมลพรรณ์ สารกาศ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางประภัสสร ศรีวิชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
200x200
นางจิรัฐติกาล กาสกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายอดิเรก สุปินธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ