QRCODE กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#หัวข้อ
No results found.

#หัวข้อ
1มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทร่บรมราชชนนี พอ.สว.
2แบบยืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
3เอกสารประกอบการประชุมพัฒนากลไก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
4แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
5แบบรายงานข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย
6แนวทางการส่งต่อกลุ่มโรคสำคัญจังหวัดลำพูน
7โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
8เอกสารการประชุม รพ.สต.ติดดาว วันที่ 8 มกราคม 2562
9เอกสารประชุม COC วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561
10เอกสารประชุม PMQA วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
11เอกสารประชุมมหกรรมคุณภาพการดำเนินงานพัฒนาการสร้างสุขภาพในชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
12ระเบียบ สำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
13เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

สมาชิกใน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
200x200
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางพวงผกา สุริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

200x200
นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นายพงศกร ศรีสมยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
200x200
นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
200x200
นายธาดา ตรรกทวีผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ