QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )