QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านหนองหลุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานีอนามัยบ้านหนองหลุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )