QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานโรงพยาบาลป่าซาง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )