สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงานต่างๆ 1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป      > งานการเงิน      > งานพัสดุ      > งานธุรการ 1.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1.3 ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 1.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 1.5 กลุ่มงานนิติกร 1.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ เภสัชสาธารณสุข 1.7 กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ 1.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 1.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 1.11 กลุ่มงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 1.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 1.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง

แบบฟอร์ม


เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting icon HDC on Cloud
ega
Saraban as a Service
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ free meeting iconลงทะเบียนอบรมประชุม
Responsive image
นายวิทยา พลสีลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ) 

ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขลำพูน

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | วันที่ 2019-01-07 15:44:00
 • แบบสำรวจSmartHospital | วันที่ 2018-12-27 14:08:00
 • แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล | วันที่ 2018-12-27 11:46:00
 • ลงทะเบียนโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน Cyber Security (เฉพาะบุคลากรใน สสจ.ลำพูน) รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มค. 2562 ย้ายไปเป็นวันที่ 28 มค. 2562 | วันที่ 2018-12-17 16:42:00
 • โครงการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 | วันที่ 2018-11-25 20:16:00
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประเมินผลแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน วันที่ 19-20 กย 61 | วันที่
 • เอกสารอบรมโปรแกรม District Health Data Center เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้มระดับอำเภอและ CUP | วันที่ 2018-07-25 15:09:00
 • เอกสารการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน | วันที่ 2018-07-03 17:28:00
 • คู่มือการใช้งาน TOT Cloud Conference | วันที่
 • อบรมข้อมูลมาตราฐาน 43 แฟ้ม คุณภาพการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง มาตราฐานด้านการแพทย์และสุขภาพและระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิก PHR (Personal Health Record) วันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561 | วันที่ 2018-03-26 12:58:00
 • เอกสารประกอบการประชุม (ระบบฐานข้อมูล) แพทย์แผนไทย | วันที่ 2018-03-02 16:08:00
 • เอกสารประกอบการประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ของรพสต วันที่ 21 กพ 2561 ณ ห้องประชุมสสจ.ลำพูน | วันที่ 2018-02-22 08:35:00
 • เอกสารตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 | วันที่
 • วิธีการเข้าดูเว็ปรายงานการบาดเจ็บเเละอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 | วันที่ 2018-01-01 20:45:00
 • แผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2561 | วันที่ 2018-01-23 10:51:00
 • การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2561 | วันที่ 2017-12-14 08:25:00
 • ประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุรายอำเภอ ปี 2560 | วันที่ 2017-11-02 10:39:00
 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 | วันที่ 2017-10-18 15:48:00
 • เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26-27 กันยายน 2560 | วันที่ 2017-09-25 11:17:00
 • เรื่อง เอกสารประกอบเอกสารประกอบการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปี 2562 | วันที่

 • ดูประกาศทั้งหมด

  Link ประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม


  100%x180

  # เรื่อง โดย วันที่
  1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ (update ใบสมัครและเอกสาร) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-01-10 14:10:00
  2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (แก้ไขประกาศ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-12-24 20:55:00
  3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-12-17 16:30:00
  4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-12-13 17:00:00
  5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 23 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-30 17:50:00
  6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สสอ.แม่ทา-พยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-26 15:25:00
  7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สสอ.แม่ทา-นวก.สาสุข) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-26 15:15:00
  8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สสอ.บ้านโฮ่ง-พยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-26 14:30:00
  9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สสอ.เมืองลำพูน-รพ.สต.อุโมงค์) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-26 13:30:00
  10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สสอ.ลี้) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-26 12:30:00
  11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23 อัตรา) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-10-24 15:25:00
  12 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 23 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-08-20 16:00:00
  14 (แก้ไข) - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-08-14 12:20:00
  15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-08-10 17:05:00
  16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-07-13 17:30:00
  17 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-06-28 10:25:00
  18 รับสมัครนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป วันที่ 21-27 มิ.ย.61 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-06-25 14:15:00
  19 ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-05-04 16:55:00
  20 ยกเลิกรับประกาศสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2018-05-03 11:00:00
  ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  # เรื่อง โดย วันที่
  1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2019-01-10 16:46:00
  2 รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ 2019-01-03 10:35:00
  3 รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนประจำปี งปม.2562 งานพัสดุ 2018-12-21 09:55:00
  4 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของ สสจ.ลำพูน งานพัสดุ 2018-10-17 15:55:00
  5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและปลดประกาศ งานพัสดุ 2018-09-28 09:45:00
  6 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดหา ปี 2561 งานพัสดุ 2018-12-20 13:30:00
  7 หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ 2018-10-26 15:35:00
  8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ 2018-07-12 11:10:00
  9 ประกาศขายทอดตลาด บ้านพักข้าราชการระดับ 4-5, คลังพัสดุ, บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 งานพัสดุ 2018-11-19 13:36:00
  10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 61)ไตรมาสที่ 4 งานพัสดุ 2018-10-08 10:59:00
  11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 61)ไตรมาสที่ 3 งานพัสดุ 2018-10-05 15:06:00
  12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งานพัสดุ 2018-10-04 16:40:00
  13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ทางลาด ราวจับ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ จำนวน 4 แห่ง งานพัสดุ 2018-10-04 16:26:00
  14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง งานพัสดุ 2018-10-04 16:23:00
  15 การจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ประจำปี 2562 งานพัสดุ 2018-09-26 10:30:00
  16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น โรงพยาบาลป่าซางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2018-08-14 13:49:00
  17 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ (เฉพาะรายการที่ 5) งานพัสดุ 2018-07-03 09:26:00
  18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 61 - มีนาคม 61 (ปีงบประมาณ 2561)ไตรมาสที่ 2 งานพัสดุ 2018-04-30 13:38:00
  19 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น งานพัสดุ 2018-04-30 10:24:00
  20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 2018-03-06 14:49:00
  ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด


  # เรื่อง โดย วันที่
  1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 / 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-12-21 14:07:00
  2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10 / 2561 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์
  3 โครงการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-11-25 20:13:00
  4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 / 2561 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-10-24 10:36:00
  5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2561 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-09-27 11:17:00
  6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-08-24 15:44:00
  7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-07-24 12:05:00
  8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5 / 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-06-26 13:52:00
  9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/ 2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-05-24 11:44:00
  10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์
  11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/ 2561 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-02-28 00:00:00
  12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/ 2560 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-01-29 14:59:00
  13 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/ 2560 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์
  14 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/ 2560 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พัฒนายุทธศาสตร์
  15 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-09-28 11:29:00
  16 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/ 2560 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-08-29 16:14:00
  17 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-07-27 15:48:00
  18 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 5/ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-06-23 17:47:00
  19 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-05-29 11:44:00
  20 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-04-24 16:01:00
  ดูรายงานการประชุมทั้งหมด


  # เรื่อง โดย วันที่
  1 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนครั้งที่ 12 /2561 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-12-21 17:48:00
  2 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11 /2561 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พัฒนายุทธศาสตร์
  3 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10 /2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-10-26 15:53:00
  4 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2561 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-09-26 16:56:00
  5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-08-24 15:46:00
  6 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-07-24 12:10:00
  7 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-06-27 14:35:00
  8 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-05-26 11:13:00
  9 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-04-25 15:16:00
  10 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-03-27 16:56:00
  11 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-02-28 00:00:00
  12 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2018-01-29 14:56:00
  13 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-12-26 17:12:00
  14 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์
  15 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2560 วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์
  16 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-09-28 11:26:00
  17 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-08-29 16:12:00
  18 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-07-27 15:49:00
  19 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-06-23 17:50:00
  20 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน พัฒนายุทธศาสตร์ 2017-05-29 11:41:00
  ดูวาระการประชุมทั้งหมด

  Responsive image