อำเภอแม่ทา

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอแม่ทา

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :
 • 2018-04-02 12:02:00 แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค อำเภอแม่ทา ปี 2561
 • 2018-06-29 10:50:00 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 2018-06-29 13:30:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 • 2018-03-26 00:00:00 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • 2018-07-01 13:57:00 แผนการวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2018-03-26 00:00:00 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี 2560
 • 2018-03-26 14:10:00 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2018-03-26 00:00:00 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ 2561
 • 2018-02-06 14:40:00 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 • 2018-07-02 20:18:00 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร สสอ.แม่ทา
 • 2018-07-02 20:24:00 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 สสอ.แม่ทา
 • 2018-07-02 20:45:00 คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-07-02 21:00:00 ระบบการตอบสนองเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
 • 2018-07-02 22:46:00 คู่มือ กลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-07-03 07:29:00 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประจำปี 2561 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • 2018-08-21 21:30:00 รายงานการประชุมกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-21 22:10:00 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-14 22:15:00 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา เรื่องจัดตั้งกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน
 • 2018-08-21 22:15:00 ระเบียบ กลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:20:00 รายชื่อสมาชิกกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน(ต่อ)
 • 2018-08-21 22:20:00 แผนกิจกรรมกลุ่มคนดีมีคุณธรรมรักความโปร่งใสในการทำงาน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:25:00 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • 2018-08-21 22:25:00 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน สสอ.แม่ทา ลำพูน
 • สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

  300x200
  นายโยธิน จันทร์ทิพย์
  ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอแม่ทา

  บุคลากร


  140x140
  นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา


  140x140
  นางกมลพรรณ์ สารกาศ
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


  140x140
  นางประภัสสร ศรีวิชัย
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


  140x140
  นางจิรัฐติกาล กาสกูล
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


  140x140
  นายณรงค์เดช นันตาเวียง
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์